Warunki płatności, sprzedaży i dostaw

1. Sprzedaż i dostawy realizowane są na podstawie niżej wymienionych warunków. Indywidualne ustalenia honorowane są tylko w pisemnej formie.

2. Sprzedaż realizowana jest na podstawie pisemnych zamówień. Do momentu odbioru towaru lub przez nas potwierdzonej odmowy, kupujący związany jest zamówieniem.

3. Oferowane przez nas do sprzedaży towary pochodzą w większości z importu. W przypadku znacznych zmian kursu walut, stawek celnych i obowiązujących nas cen zakupu zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen. Zmiany cen nie obejmują umów zawartych.

4. Przesyłanie towarów odbywa się przez firmę kurierską Kolprter Express. Cena wynosi 28,-zł Przesyłka za pobraniem lub 22,-zł za przedpłatą na konto Alior Bank 26 2490 0005 0000 4500 4313 6295.
W pozostałych przypadkach towar odbiera kupujący. Koszty przesyłki komponentów o wartości do 1000,00 zł brutto ponosi kupujący. Powyżej tej kwoty koszty przesyłki pokrywane są przez naszą firmę (nie dotyczy głośników SEAS). Koszty przesyłki kolumn do 4 000,00 zł brutto ponosi kupujący. Ubezpieczenie przesyłki odbywa się na pisemne życzenie i koszt kupującego.

5. W przypadku obiektywnych przyczyn opóźnień kupujący nie może żądać odszkodowania i odmówić zamówienia.

6. Zamówienia realizowane są za zaliczeniem pocztowym. Inne terminy płatności wymagają akceptacji w formie pisemnej. Po upływie terminu płatności naliczamy ustawowe odsetki karne w wysokości 0,14% dziennie. Dla zamówień o większej ilości towaru możliwe jest ustalenie indywidualnych cen. Do momentu uregulowania wszystkich należności płatniczych towar nie jest własnością zamawiającego.

7. Zwrot towaru może nastąpić wyłącznie za naszą zgodą potwierdzoną pisemnie. Braki w towarze należy zgłaszać w ciągu 10-dni. Wady ukryte objęte są 2-letnim okresem gwarancji. Na zespoły głośnikowe Qba udzielamy 4-letniej gwarancji. Awarie głośników wynikające z ich przeciążenia lub niewłaściwego użytkowania nie podlegają gwarancji.

8. Wszystkie spory powstałe w związku z niniejszą umową, jeśli nie zostaną rozstrzygnięte na drodze polubownej, będą podlegały orzecznictwu sądów powszechnych w Gdańsku. Postępowanie będzie prowadzone na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Handlowego. Wyrok sądu powszechnego będzie ostateczny i wiążący dla obu stron.